تهيه و تنظيم : حسين نريماني - مسئول بخش امانت و طرح امين

معرفي طرح امين

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه مازندران در راستاي خدمات اطلاع رساني جامع تر و سرويس دهي بهتر اعضا، عضو طرح امين (امانت بين كتابخانه اي) گرديده است .
 در قالب اين طرح ، هر مدرك مورد نياز مراجعان اعم از كتاب ، پايان نامه ،مقاله و ... در صورت موجود نبودن در كتابخانه مركزي دانشگاه مازندران و موجود بودن در كتابخانه هاي ساير دانشگاههاي وابسته به طرح امين ، تامين ميگردد و از طريق بخش امانت كتابخانه مركزي در اختيار مراجعان قرار ميگيرد.

 

چگونگي استفاده از خدمات طرح امين

متقاضيان استفاده از خدمات طرح امين مي‌بايست به كتابخانه‌‌اي كه در آن عضو هستند مراجعه نموده و در صورت عضو بودن آن كتابخانه در طرح امين از طريق شخص رابط ، از خدمات اين طرح استفاده كنند. طرح امين (امانت بين كتابخانه ها )توافقي رسمي است بين تعدادي كتابخانه كه براساس آن هر كتابخانه مي تواند مدارك مورد نياز كاربران خود را كه هنگام درخواست در مجموعه اش موجود نيست از مجموعه ديگر كتابخانه تامين كند
اين خدمات به دو شكل زير ارائه مي شود :
الف : خدمات امانت مدرك  مدرك موجود در يك كتابخانه به كتابخانه ديگر امانت داده مي شود.
ب : خدمات تامين تصوير مدرك  كه تصوير (كپي )مدرك موجود در يك كتابخانه براي كتابخانه ديگر تامين مي شود .
مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران به عنوان هماهنگ كننده طرح اين خدمات را پوشش مي دهد و كليه كتابخانه هاي عضو، وظيفه دارند بر اساس مقررات و ضوابطي كه مركز تعيين مي كند عمل كنند.
-- مدت امانت هر مدرك از تاريخ ارسال به كتابخانه تا تاريخ بازگشت به كتابخانه 30 روز بوده ودر صورتي كه رزرو نباشد به مدت 15 روز ديگر قابل تمديد است. 
-- هزينه خدمات با ارسال بهامُهر (برگي بهادار براي پرداخت هزينه خدمات است كه توسط مركز مركز اطلاعات ومدارك علمي ايران منتشر مي شود كه تنها كتابخانه رابط مي تواند در چهار چوب مقررات آن را خريداري كند ) از طرف كتابخانه درخواست كننده به كتابخانه ارائه دهنده خدمات پرداخت مي شود .
-- هزينه امانت هر مدرك بيست هزار ريال (20000) و هزينه تامين تصوير مدرك  پانزده هزار ريال (15000) براي يك تا 30 صفحه از مدرك و براي 31 تا 50 صفحه از مدرك  بيست هزار ريال (20000) مي باشد. 
-- كاربران مدارك مورد نياز خود را پس از جستجو در كتابخانه تحت پوشش طرح امين ويافتن مدارك مورد نياز خود مشخصات مدرك را  به رابط طرح در كتابخانه ارائه داده وفرم سفارش مدرك را تكميل مي كنند وعملا تقاضاي خود را تحويل رابط ميدهند. 
-- رابط هم پس از كنترل موارد تكميل شده و چك كردن آن از لحاظ خوانا بودن ، درخواست كاربر را به كتابخانه دارنده آن مدرك ارسال ميدارد و پيگيري مي كند .

 

 تعريف چند اصطلاح:

* كتابخانه رابط : كتابخانه‌اي است كه وظايف زير را بر عهده دارد:
         1- درخواست و تهيه اصل يا تصوير مدرك از ديگر كتابخانه‌هاي رابط براي كتابخانه‌هاي وابسته و متقاضيان خود
         2- پاسخ به درخواستهاي رسيده از سوي ديگر كتابخانه‌هاي رابط را عهده دار مي باشد

* شخص رابط : فردي كه از سوي كتابخانه رابط تعيين مي شود و وظايف كتابخانه رابط را در طرح امين بعهده مي‌گيرد.                                                                                                            

* كتابخانه وابسته: كتابخانه‌اي كه از طريق كتابخانه رابط خود, به درخواستهاي متقاضيان خود و درخواستهاي رسيده از ديگر كتابخانه ها پاسخ مي دهد.                                                     

* شخص متقاضي: فرد عضو در يكي از كتابخانه‌هاي رابط يا وابسته, متقاضي ناميده مي شود.    
توضيح : كليه كتابخانه‌هاي وابسته موظفند اولا: كليه متقاضيان خود را براي استفاده از خدمات طرح به كتابخانه رابط ارجاع دهند و   ثانيا : مدارك مورد نياز كتابخانه رابط را، به شخص رابط امانت دهند. 

 

 

مراكز وابسته:

مراکز رابط و مراکز وابسته طرح امین در لینک زیر موجود است: