دکتر ام لیلا نظری

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

       lib-head@umz.ac.ir

 

سیدشعبان جباری

معاون کتابخانه و مسئول سفارشات خارجی و طرح غدیر

 

حسين نريماني

مسئول بخش اطلاع رساني و مسئول طرح امین

 

فاطمه بخشنده

مسئول بخش پایان نامه ها و اسناد و مدارک دولتی

 

فاطمه ملكيان

مسئول بخش مرجع و نشريات

 

علی اکبر صادقی

مسئول بخش امانت

محمود محمدزاده

مسئول بخش فهرست نویسی

 

پگاه پورداداش ميري

كارشناس كامپيوتر، شبكه و انفورماتيك
 

 

رقيه شعباني

مسئول دفتر رياست

 

فاطمه باقری

کتابدار بخش مرجع و نشریات

نعمت الله طلایی

کتابدار بخش پایان نامه

 

حميد تيري

كتابدار بخش مرجع و نشريات

 علی اکبر محمدپور میر

کارشناس مسئول کتابدار بخش امانت

 

منیژه سیفی

كتابدار بخش امانت

سيدجواد جانبراري

مسئول اموال و کتابدار بخش امانت

زینب کاویانی

كتابدار بخش امانت

یاسر فدایی

پشتیبانی

محرم آقابراری

پشتیبانی