دکتر  نازنین تبریزی

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

lib-head@umz.ac.ir

 

سیدشعبان جباری

معاون کتابخانه،کارشناس مسئول سفارشات خارجی

و طرح غدیر

lib-assist@umz.ac.ir

 

حسين نريماني

کارشناس  مسئول بخش اطلاع رساني و طرح امین

       lib-info@umz.ac.ir

 

فاطمه بخشنده

کارشناس مسئول بخش پایان نامه ها

 

فاطمه ملكيان

کارشناس مسئول بخش مرجع

 

علی اکبر صادقی

کارشناس مسئول بخش امانت

محمود محمدزاده

کارشناس مسئول بخش فهرست نویسی

 

پگاه پورداداش ميري

كارشناس آی تی
 

 

رقيه شعباني

کارشناس مسئول تامین منابع فارسی

 

فاطمه باقری

کارشناس  مسئول بخش نشریات ادواری

حميد تيري

كارشناس مسئول بخش سمعی و بصری

و روابط عمومی 

 

 اسماعیل کاردگر

کارشناس مسئول بخش پایان نامه و اسناد دولتی

 علی اکبر محمدپور میر

کارشناس مسئول امانت

 

منیژه سیفی

کارشناس بخش امانت

سيدجواد جانبراري

کارشناس بخش امانت و مسئول اموال 

زینب کاویانی

کارشناس مسئول بخش امانت

یاسر فدایی

پشتیبانی و مسئول انبار کتاب انتشارات دانشگاه 

مستقر در کتابخانه  مرکزی

محرم آقابراری

پشتیبانی