134660    نسخه  

63312        عنوان

كتب فارسی

35287      نسخه

26618        عنوان

كتب لاتين

  485        نسخه

253        عنوان

سی دی فارسی

 220        نسخه

141        عنوان

سی دی لاتین

12109        نسخه

 1005        عنوان

نشريات فارسی جاری

20444        نسخه

609        عنوان

نشريات لاتین جاری

63000  عنوان (الکترونیکی)

نشريات الکترونیکی

10933        نسخه

10741         عنوان

  پايان نامه ها 

373        نسخه

   235        عنوان

 اسناد و مدارك

6684       عنوان

بریده جراید فارسی