117158    نسخه   كتب فارسی
34286      نسخه كتب لاتين
  485        نسخه سی دی فارسی
 220        نسخه سی دی لاتین
 759        عنوان نشريات فارسی جاری
63000  عنوان (الکترونیکی) نشريات لاتین جاری
 743       عنوان  نشريات فارسی آرشيو
  621       عنوان   نشريات لاتين آرشيو 
 6857      عنوان   پايان نامه ها 
   235        عنوان  اسناد و مدارك
6684       عنوان بریده جراید فارسی