133810    نسخه  

62788        عنوان

كتب فارسی

35133      نسخه

26456        عنوان

كتب لاتين

  485        نسخه

253        عنوان

سی دی فارسی

 220        نسخه

141        عنوان

سی دی لاتین

6497        نسخه

 1004        عنوان

نشريات فارسی جاری

14142        نسخه

646        عنوان

نشريات لاتین جاری

63000  عنوان (الکترونیکی)

نشريات الکترونیکی

 743       عنوان

 نشريات فارسی آرشيو

  621       عنوان

  نشريات لاتين آرشيو 

10307        نسخه

 10128      عنوان

  پايان نامه ها 

373        نسخه

   235        عنوان

 اسناد و مدارك

6684       عنوان

بریده جراید فارسی