منابعي كه از طريق خريد يا اهداء در هر كتابخانه اي گرآوري مي شوند، از نظر كتاب و كتابداري يك منبع اطلاعاتي خام تلقي مي گردد كه در صورت جمع آوري و انباشته شدن آن در مخزن كتاب، قابل بازيابي نمي باشد. براي اينكه منابع گردآوري شده به سهولت، در مخزن قابل دسترس و استفاده باشد، لازم است كتاب از جنبه هاي مختلف از جمله موضوعي، تجزيه و تحليل گردد تا شناسايي آن مقدور باشد. منابع و مواد اعم از كتاب ،پايان نامه، سی دی ، گزارش ، پيايند ، نوار ويدئو ، فيلم و نقشه و  بايد بر اساس و اصول و قواعد پذيرفته شده ملی و بين المللی سازماندهی شوند بخش خدمات فنی كتابخانه مركزی در ضلع شمال شرقی طبقه همكف ساختمان كتابخانه قرار دارد .
بخش خدمات فنی دارای دو بخش مهم است :  
1- فهرست نویسی
2- اماده سازی

الف .  بخش فهرست نویسی
كتاب و موادی كه از بخش سفارشات كتابخانه به اين بخش ارسال می شود در ابتدا ثبت شده و سپس در شبكهء پارس آذرخش كتابخانه چك میگردد. اگر موجود بود به عنوان نسخه اضافه می شود، در غیر این صورت در برنامهء جامع پارس آذرخش به عنوان یک کتاب جدید، ورود اطلاعات آن توسط کتابدار صورت میپذیرد. اطلاعات کتابشناختی ِ كتابی كه قرار است فهرست شود از منابعی چون سی دی كتابشناسی ملی (مستند اصلی كتابخانه مركزی می باشد) و وب سایت کتابخانهء کنگرهء آمریکا استخراج میگردد.
كتابدار بخش فهرست نويسي، با استفاده از امكانات نرم افزار پارس آذرخش(نرم افزار مختص كتابخانه و مراكز علمي و پژوهشي) كار سازماندهي منابع را كه شامل فهرست نويسي و رده بندي منابع مي باشد، انجام مي دهد.

 
ب.  بخش آماده سازی
 كتابی (یا منبعی) كه مرحلهء فهرست نویسی آن به پایان رسید، به بخش آماده سازی ارسال میشود. آماده ساز برای آن ليبل، بارکد، تگ مغناطيسي و برگهء سررسید کتاب(برگشت کتاب) تهيه نموده و پس از الصاق و نصب آن به  بخش امانت (مخزن ) و یا مرجع  ( و یا محل نگهداری سایر منابع) منتقل می نماید.