بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی در تاریخ 82/2/10 به منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت استفاده محققین، اساتید و دانشجویان دانشگاه مازندران مورد بهره برداری قرار گرفت. با توجه به اهمیت اشاعه اطلاعات در قرن حاضر،این بخش از مهمترین بخش های این کتابخانه محسوب میشود. امکانات این بخش شامل موارد زیر میباشد:

الف) دسترسی به اینترنت كه تنها برای جستجو در سایت های علمی مجاز است

ب)امکانات نرم افزاری که شامل یک سری سی دی های اطلاعاتی مانند روزنامه ها، سی دی های آموزشی و تحقیقاتی و موارد دیگر است:

ج) دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی

آنچه مسلم است گستره موضوعی این پایگاهها، گرایش و افزایش روزافزون مراجعان را به دنبال خواهد داشت. بدين منظور، سعی شده است تا با برنامه ریزیهای انجام شده، زمینه لازم جهت برقراری مساوات در بهره گیری از امکانات اين بخش با رعایت و لحاظ کردن سطوح مختلف مقاطع تحصیلی کاربران، برطبق ضوابط اعمال گردد: