بخش پايان نامه ها و اسناد دولتي:
كليه پايان نامه های دانش آموختگان تحصيلات تکمیلی دانشگاه مازندران ، پس از انجام مراحل تشريفات اداری و نيز ثبت و خدمات فنی (فهرست نویسی) به اين قسمت ارسال می گردد و دراين مكان بر اساس شماره بازيابی (كليات رده بندی  LC )  در قفسه مربوطه قرار می گيرد.
تذكّر: تكثير و کپی از پايان نامه ها بدليل منع قانونی هرگز مقدور نمی باشد و استفاده از آن فقط در سالن ميسر میباشد.
ضمناً به منظور تسريع و تسهيل در بازيابی پايان نامه ها، دو دستگاه كامپيوتر جهت سرچ دانشجويي درجنب اين منابع قرار گرفته تا مراجعان بتوانند در صورت نياز با شناسه های مختلف (نام استاد راهنما،نام صاحب پايان نامه، ‌نام دانشكده و موضوع ) به آن دسترسی پيدا نمايند. هم اكنون در اين بخش، 5960 عنوان پايان نامه نگهداري مي شود.

اسناد و مدارك :
منابعی چون گزارش های سازمانی ، گزارشهای متنی و آماری وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه آنها نتايج سمينارها و كنفرانسها و مجموعه مقالات ارائه شده در آن ،در اين بخش نگهداری میگردد. داده ها و اطّلاعات موجود در ا ين منابع بدليل همخوانی داشتن با واقعيات و جريانات اقتصادی و اجتماعی كشور سهم بسزایی در فرايند تحقيق و پژوهش دارد و از آنجائيكه دوره انتشار اينگونه منابع نسبتاً طولانی است و در تيراژی محدودی چاپ و منتشر میشود تهيه و گردآوری آنها باید بدون فوت وقت انجام پذيرد. با توجه به ماهيت اداری و رسمی اطلاعاتِ اين منابع، كه عمدتا ًدارای آمار و ارقام با ارزش است، استفاده از آن در امر تحقيق و پژوهش، بسيار مستند مي باشد و ارزش آن زمانی مضاعف میگردد كه بتوان مطلب و موضوع ثابتی را به طور مقطعي و موردي در سالهای مختلف دنبال و  مقايسه نمود. ترتيب اين منابع در قفسه، بر اساس نام  سازمان متبوع و انتشار دهنده آن است كه بالغ بر 4300 عنوان مي باشد .
هم چنين در اين بخش، چند عنوان كتاب نفيس و خطي نيز نگهداري مي گردد.