هدف هر كتابخانه ای، گردآوری، سازماندهی منابع و ارائه خدمات به كاربران است. بخش عمده ای از اين خدمات به عهده بخش مرجع می باشد. لغت مرجع را  "آنچه در امور به آن رجوع میکنند " تعريف نموده اند اين رجوع تنها به منابع چاپی محدود نمیشود بلكه هر چيزی كه بوسيله آن بتوان برای سوال خويش و ديگران پاسخ درستی يافت در حكم منابع مراجعه اند. از خصوصيات بارز آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 

1- منابع مراجعه هرگز به قصد آن نگارش نشده كه از اول تا آخر خوانده شود، مانند واژه نامه ها ،دائره المعرفها 
 
2- اين منابع معمولاً‌ به امانت داده  نمی شود و فقط در سالن و يا تالار كتابخانه قابل استفاده است.
 
3- عمدتاً‌ جهت دستيابی سريع به اطلاعات خويش دارای نظم خاص و سيستماتيك میباشند

سالن منابع مرجع كتابخانه مركزی پس از دو سال از انتقال كتابخانه  مركزی دانشگاه به مجتمع  پرديس در سال 1380 راه اندازی و تاسيس  گرديده است و هم اكنون با ارائه خدمات كتابداری در سطوح مختلف با هدف " ارائه بيشترين خدمات، دركمترين زمان ممكن به بيشترين كاربر" به كار خود ادامه می دهد و بطور نسبی توانسته است نياز كاربران را در مقاطع مختلف بر طرف نمايد منابع موجود دراين بخش عبارتند از :

 

دايره المعارف ها و دانشنامه ها   Encyclopedia
فرهنگ ها، واژه نامه ها، تزاروس ها (گنجواره ها) Dictionaries
کتابشناسی ها Bibliographies
زندگینامه ها Biographical dictionaries
چکیده نامه ها Abstracts
سالنامه ها / سالنماها Year books 
راهنماها / دستنامه ها Directories / Hand books
فهرست ها / نمایه نامه ها Catalogues / Indexes
مجموعه ها Collections
اطلس ها / نقشه ها Atlases / Maps
جاینامه ها Gazetters
گاهنامه / روزشمارها Chronologies
مجموعه قوانين The collection of laws

 

مخزن منابع مرجع 
اين قسمت دارای 11786 نسخه كتاب فارسی و لاتين (4076 عنوان)  میباشد كه بر اساس شماره رده بندی كنگره (LC ) تنظيم شده است، از مشخصه كتابهای مرجع در هنگام جستجو وجود حرف (م) درابتدای شماره بازيابی كتابهای فارسی و (R) درابتدای شماره بازيابی كتابهای لاتين می باشد كاربران می توانند به صورت مكانيزه (با استفاده از كامپيوتر ) يا به صورت دستی( با استفاده از برگه دان) شماره كتاب مورد نظر خويش را پيدا كنند با توجه به سيستم نگهداری كتابها به صورت قفسه باز، كاربران می توانند بعد از يافتن شماره بازيابی مستقيماً به كتاب موردنظر خود دسترسی يابند و يا از كتابدار مرجع در اين خصوص كمك بگيرند.   


آمار منابع اطلاعاتی موجود در بخش مرجع :

کتب عربی کتب لاتین
کتب فارسی
 

1380 نسخه
 
415عنوان 4500نسخه 2100عنوان 8300نسخه 3050عنوان

نشریات
قدمت واحد نشريات كتابخانه مركزی دانشگاه مازندران را  می توان با آغاز فعاليت كتابخانه مركزی  برابر دانست اين كتابخانه همانند ساير كتابخانه های دانشگاهی اهدافی برای خويش در نظر گرفته كه در نيل  به آن چاره ای  بجز همراهی و همپایی با انتشارات روز،نداشته و ندارد اگرچه وجود انبوه اطلاعات (كه از ثمرات رشد و توسعه  علمی، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی ،  صنعتی و نيز  گسترش  انجمنهای  علمی و  تشكّلهای  صنفی است)  از يكطرف، و نوسانات مالی و اعتباری دانشگاه در طول چند سال اخير از طرف ديگر ، توانسته است اين همراهی را با افت و خيزهایی دچار نمايد لكن با پيروی از خط و  مشی انتخاب و گزينش  احسن در قالب  "كميته انتخاب" اين روند،  استمرار يافته و پايه و شالوده آن حفظ گردد.
 
اهم وظايف اين واحد:

1- ارائه خدمات نشريات جاری و گذشته نگر به كاربران  درسالن 
 
2- تفكيك نشريات گذشته نگر از جاری و انتقال دوره  كامل  آنها  به بخش بايگانی        
 
3-  آماده سازی مجلات  برای صحافی
 
4- همكاری با كاربران در بازيابی اطلاعات نشريات 
 
5- قبول تقاضا از كاربران در زمينه  کپی و تكثير مقالات نشريات 


 

بخش هاي موجود در سالن نشريات

الف . نشريات فارسی‌
 دراين قسمت برخی از نشريات علمی و پژوهشی فارسی و نشريات پر تقاضای ديگر پس ازسفارش  و انجام مراحل اداری و  فنی وارد بخش نشريات  می گردد و به ترتيب الفبای عنوان ، نشريه جديد در روی  قفسه به نمايش گذاشته  می شود و نشريات قدیمی تا يكسال در زير قفسه های  نمايش قرار میگيرد. نشريات مربوط به سالهای قبل در قسمت بايگانی مجلات فارسی نگهداری می گردد.  
قابل ذكر است نشريات جاری و نشريات آرشيو هر دو به صورت الفبایی تنظيم و مرتّب شده است.

ب  . نشريات لاتين  
هر نشريه خارجی پس از خريداری و آماده سازی وارد سالن  میشود و به ترتيب الفبای عنوان لاتين   در قفسه نمايش مخصوص به خود قرار  میگیرد و شماره قبلی آن در زير قفسه جای  میگیرد وشماره های جمع شده پس از گذشت سال در صورت ضرورت به صحافی ارسال و سپس در  آرشيو نگهداری می گردد.

ج . آمار منابع موجود در واحد نشريات   ​

نشریات لاتین نشریات فارسی
گذشته نگر جاری گذشته نگر جاری
470 عنوان- 9660جلد 63000عنوان(الکترونیکی)  840عنوان- 5900جلد 759عنوان

 

د . روزنامه ها

روزنامه ها نيز یکی از منابع اين بخش را تشكيل میدهند و ارزش آن در مسائل جاری كشور و بين المللی بر کسی پوشيده نيست خصوصاً روزنامه هایی كه علاوه بر درج جريانات روز، مقالات موضوعی و يادداشتهای تخصصی را نيز در آن می گنجانند از اين حيث، روزنامه ها یکی از منابع مراجعه تلقی می گردند . روزنامه ها پس از استفاده روزانه در پايان هر روزجمع آوری می گردند و از ميان آن، برخی از عناوين كثيرالانتشار با توجه به سوابق موجودی آن، جهت ارسال به صحافی بسته بندی می شوند تا برای هميشه به صورت آرشيو در كتابخانه باقی بمانند. ضمناً روزانه 30 عنوان روزنامه برای كتابخانه ارسال می گردد و تعداد عناوين روزنامه های صحافی شده سالهای قبل نیز به 20 عنوان می رسد.


 ه . نمایه ها

 سی دی های نمایه شامل مقالات مجلات و روزنامه های مختلف از سال 1381 تا 1388  در این بخش قابل دسترس میباشند و دانشجویان میتوانند با مراجعه به مسئول بخش مرجع، مقالات مورد نظر خویش را دراین سی دی ها جستجو نمایند.