فصل اول : كليات

هدف از تهيه اين آيين نامه فراهم آوردن چهارچوبي است در جهت همكاري لازم بين كتابخانه هاي دانشگاه مازندران و يكسان نمودن روش امانت منابع كتابخانه و مقررات مربوط به آن.

ماده 1
هيات علمی (رسمی ـ قراردادی ـ حق التدريس ) ـ دانشجويان سطوح مختلف دانشگاه (كاردانی ـ كارشناسی‌ ـ كارشناسی ارشد ـ دكتری)  و كاركنان (رسمی ـ قراردادی و شرکتی و مامور به خدمت ) دانشگاه می توانند با عضويت در كتابخانه های دانشگاه از منابع آن استفاده نمايند. ساير افراد اعم از هيات علمی و آموزشی و دانشجويان ساير مؤسسات و مراكز دولتی، آموزشی و فرهنگی در صورت عقد قرار داد مؤسسه متبوعشان با دانشگاه با داشتن معرفی نامه بالاترين مقام و يا رابط و موافقت رئيس كتابخانه يا قائم مقام او می توانند از منابع كتابخانه هر واحد دانشگاه در صورت امكان سرويس دهی،استفاده نمايند.

ماده 2) 
 عضويت اعضای هيات علمی (رسمی ، پيمانی و حق التدریسی)  دانشجويان (روزانه، شبانه، مهمان ) ، پرسنل (رسمی، قراردادی، شرکتی، مامور به خدمت ) دانشگاه مازندران می توانند با ارائه گواهی در كتابخانه مركزی و كتابخانه دانشكده خود عضو شوند. همچنين اعضای مذكور می توانند با ارائه معرفی نامه از كتابخانه مركزی يا كتابخانه دانشكده خود به عضويت كتابخانه ساير دانشكده ها در آيند (مسئوليت تسويه حساب اين افراد بعهده كتابخانه صادر كننده معرفی نامه "كتابخانه مبداء" خواهد بود).شركتها يا موسسات دولتی و خصوصی ، دانشگاهها در صورت عقد قرارداد با دانشگاه ميتوانند به صورت حقیقی يا حقوقی به عضويت كتابخانه مركزی و ساير كتابخانه های دانشگاه درآيند.


مدارك مورد نياز برای عضويت :  

تكميل فرم مخصوص عضويت همراه با تاییديه مقام مسئول 

 ـ يك قطعه عكس   


 مدت عضويت : 
 - مدت اعتبار عضويت دانشجويان ترمی بوده كه با ارائه برگ ثبت نام در هر ترم  قابل تمديد قابل تمديد میباشد .
 ـ مدت اعتبار عضويت اعضای هيات علمی و پرسنل رسمی تا زمان بازنشستگی يا انتقال.
 ـ مدت اعتبار عضويت حق التدریسی ، قراردادی ، شرکتی و .. به موازات انقضای قرارداد مربوطه .

تبصره 1) دانشجويان مهمان هر واحد دانشگاه می توانند با ارائه كارت دانشجویی و يا برگ انتخاب واحد هر نيمسال تحصیلی كه به تاييد اداره خدمات آموزشی هر دانشكده رسيده است به عضويت كتابخانه در آيند، مشروط بر آن كه در پايان مدت ميهمان برگ تسويه حساب از كتابخانه دانشكده و نيز كتابخانه مركزی دانشگاه دريافت دارند
 تبصره 2) اعضاء محترم هيات علمی حق التدریسی نيز بايد در پايان هر نيمسال تحصیلی برگ تسويه حساب از كتابخانه مركزیدريافت نمايند
 

ماده 3) مدت امانت كتاب 

الف. دانشجويان دوره كاردانی و كارشناسی دو نسخه كتاب برای مدت دو هفته

ب. دانشجويان دوره كارشناسی ارشد و دكتری سه نسخه كتاب برای مدت يك ماه

ج. اعضاء محترم هيات علمی (رسمی ـ قراردادی ـ پيمانی) پنج نسخه كتاب برای مدت يكماه در صورتيكه دانشجوی كارشناسی

ارشد يا دكتری و يا عضو هيات علمی ديگری متقاضی همان كتب بوده  باشد عضو هيات علمی موظف است ظرف مدت ده روزنسبت به عودت آن اقدام نمايد (در صورتی كه كتاب متقاضی ديگری نداشت تا پايان همان نيمسال برای نوبت های بعدی نيز تمديد 

شده تلقی گردد)

د. اعضا محترم هيات علمی حق التدریسی سه نسخه كتاب برای مدت يكماه


ه. كاركنان اداری، آموزشی و خدماتی دو نسخه كتاب غير درسی و غير تخصصی برای مدت دو هفت

تبصره 1)  تمديد امانت كتاب در صورتی كه فرد ديگری تقاضای آن را نكرده باشد بلامانع است. مشروط بر آن كه كتاب جهت رسيدگیو تمديد به بخش امانت ارائه شود. دراين صورت تا زمانی كه كتاب به كتابخانه عودت نگردد هيچ نوع كتاب و يا منابع ديگر به فرد مذكور به امانت داده نمی شود
تبصره 2)  رئيس كتابخانه هر واحد دانشگاه كه دارای كتابخانه می باشد می تواند در موارد ضروری برای اعضاء هيات علمی و دانشجويان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دانشكده خويش تا هفت نسخه جهت امانت تصميم گيری نمايد
 

فصل دوم: دیرکرد کتاب و جرایم

 ماده 4)‌ 
چنانچه اعضاء  كتابخانه اعم از عضو هيات علمی و كاركنان و دانشجويان كتابهای امانت گرفته شده خود را در موعد تعيين شده به كتابخانه بر نگردانند و يا كتابهای خود را تمديد امانت نكنند مشمول موارد زير خواهند شد :
 الف. چنانچه ارائه دير كرد كتاب برای اولين بار و كمتر از يك هفته صورت گيرد مشمول تذكر ،اخطار و نيز ثبت دركارت عضويت خواهد شد.
 ب. چنانچه برای دومين بار مورد فوق تكرار شود برای كتابهای غير رزرو  روزانه 250 ريال و برای كتاب های رزرو 500 ريال جريمه تعلق خواهد گرفت .
 ج. چنانچه در طول هر نيمسال تحصیلی عمل ديركرد كتاب تكرار گردد به تشخيص رئيس محترم كتابخانه محروميت از امانت كتاب به مدت يك ترم را به دنبال خواهد داشت.


تبصره 1) بی نظمی تحویل كتاب به كتابخانه موجب جلوگيری از انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصیلی است.
تبصره 2) چنانچه امانت گيرندگان در حفظ و نگهداری كتاب سهل انگاری (از قبيل پارگی كتاب ،بريدن صفحات ، عكس ها ، نقشه ها و يا هر قسمت از كتاب) و يا آن را  مفقود نمايند بايد در درجه اول عين كتاب را (خريداری يا کپی از مراكز آموزشی ديگر) تهيه كند و يا  چنانچه مقدور نبود معادل قيمت آن (به بهای  روز به تشخيص كارشناس كتابخانه ) باضافه هزينه های مربوط به فهرست نویسی و آماده سازی را بپردازند.
تبصره 3) برای تمركز امور امانت كتاب و حفظ اموال دولت جمهوری اسلامی ايران و رعايت نظم در كتابخانه ، مسئوليت امانت كتاب و پس گرفتن آن بر عهده كاركنان بخش امانت هر كتابخانه كه زير نظر يك فرد مسئول انجام وظيفه می نمايند، می باشد.
تبصره 4) روزها و ساعات  امانت كتاب به تشخيص مسئولان هر كتابخانه به اطلاع استفاده كنننده گان خواهد رسيد.
 

فصل سوم :  كتابها و منابعی كه به امانت داده نمی شوند :

-- كتابهای خطی ، گرانبها و نفيس و كتابهای چاپ قديم

--  كتاب های مرجع شامل: دائره المعارف ها ، واژه نامه ها ، سالنامه ها ، مجموعه قوانين ،كتابشناسی ها، فهرست ها، مقاله 

نامه ها، اطلس ها و نقشه های جغرافيایی ، كتابهای قطع بلند و مجموعه های چند جلدی ، مجله های علمی و صحافی ها

-- پايان نامه ها ، چكيده نامه ها ، مجموعه اسناد و مدارك ،  CD ها و ديسكت ها
       

ماده 5)
 در صورتی كه قرائت كننده بدون مجوز و انجام مراحل لازم اداری كتاب و يا هر نوع منابع  ديگر را از تالارهای كتابخانه خارج كند برای يك نيمسال تحصیلی از خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.
ماده 6)
 دانشجويان يا مراجعه كنندگان به كتابخانه های دانشگاه مازندران از ساير مؤسسات دولتی و دانشگاهی كه برای تحقيق در موضوعی خاص به كتابخانه مراجعه می كنند، در صورت موافقت رئيس كتابخانه می توانند از  منابع كتابخانه در تالار مربوطه استفاده نمايند.
ماده7) 
هر نوع انجام امور امانت كتاب (اعم از طرح غدير ـ امانت بين كتابخانه ها و يا  هر عنوان ديگر) با توجه به مقررات و دستور العمل ها و آئين نامه هایی كه در رابطه با آن   وجود دارد منحصراً  از طريق بخش امانت كتابخانه ها صورت خواهد گرفت.
ماده 8) 
كليه جريمه های دير كرد و خسارت احتمالی در مقابل صدور قبض (يك نسخه ارائه به عضو و يك نسخه به عنوان سابقه در كتابخانه) انجام می گيرد. وجوه دريافت شده به حساب درآمدهای اختصاصی واحد پژوهشی دانشگاه واريز خواهد شد تا پس از موافقت معاون محترم پژوهشی به مصرف مورد نياز كتابخانه ها برسد
 اين آیین نامه در يك مقدمه، سه فصل، هشت ماده و هشت تبصره در كتابخانه مركزی و با نظر كاركنان آن  به تصويب نهایی رسيد و پس از تاييد معاون محترم پژوهشی دانشگاه قابل اجرا است.