كتابخانه مركزی و مركز اسناد به عنوان  كتابخانه مادر واحد مستقلی است كه زير نظر معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور ايجاد تمركز و هماهنگی و ارتباط بين كتابخانه های دانشگاه، گسترش فعاليت ها،صرفه جویی و جلوگيری از دوباره كاريها با اختيارات كافی بشرح زير تشكيلمی شود:  


ماده 1. مجموعه کتابخانه مرکزی 

مواد تحقيقاتی شامل : متون و تحقيقات اسلامی ، اسناد و مدارك، كليه كتابهای مرجع ، پايان نامه های تحصیلی (اعضاءهيات علمی ، دانشجويان )، گزارشات سالانه وفنی استانداردها،روزنامه ها و مجلات تحقیقی و نظاير آنها،انتشارات دانشگاههای كشور كه جنبه تخصصی و تحقیقی دارند،لوازم و وسايل كمك آموزشی (سمعی و بصری اعم از سخت افزار و نرم افزار)،كليه بانك های اطلاعاتی نسخه های خطی ، ديسك های نوری (CD) میباشد.
 
ماده 2. اهداف كتابخانه مركزی

كتابخانه مركزی كه در واقع نقش كتابخانه مادر را ايفا  می نمايد ، دارای اهدافی است كه مهمترين آنها بشرح زير می باشد:
 1-2 كمك به برنامه درسی در سطح وسيع تر برای رشته های متعدد
 2-2 كمك به تحقيقات و دروس در سطح عالی و تخصصی بالاتر از ليسانس  (تحصيلات تکمیلی)
 3-2 كمك به تحقيقات و كادر آموزشی در سطوح عميق ، گسترده و تخصصی
 4-2 القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقيق
 5-2  گردآوری متون اعم از كتب چاپی فارسی و غير فارسی ، نشريات ادواری ، اسناد و مدارك ، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غيره                  
 6-2  اطلاع رسانی در كليه زمينه های علمی
 7-2  ارائه خط مشی به منظور ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های دانشكده ها 

 

ماده 3. وظايف كتابخانه مركزی

1-3  ارتباط مستقيم با كتابخانه ها و مراكز و اسناد، مراكز تحقيقاتی ناشران دولتی وغير دولتی داخل و خارج
2-3  برنامه ريزی در ارتباط با ايجاد كتابخانه های جديد و گسترش فعاليت ها ی فرهنگی و اجتماعی مربوط به كتابخانه های دانشگاه از جمله بخش مرجع
3-3  قبول سفارشات مواد كتابخانه ها (كتب و نشريات ادواری ، مواد كمك آموزشی سمعی و بصری و قبول سفارشات مواد كتابخانه ها) در صورت لزوم
4-3 انجام خدمات فنی (فهرست نویسی و طبقه بندی و آماده سازی) از طريق دريافت كتب كتابخانه ها با تعيين مدت زمان بندی شده با مساعدت كاركنان كتابخانه ها
5-3  كمك به مسائل تحقیقی و پژوهشی اعضاء هيات علمی و دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی ، خصوصاً مقاطع تحصيلات تکمیلی
6-3  تهيه و تنظيم كتابشناسی ها و فهرست های مشترك
7-3 اخذ کپی از مقالات و تهيه منابع مورد نياز اعضاء هيات علمی و نيزدانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی خصوصاً تحصيلات تکمیلی از مراكز مختلف آموزشی و پژوهشی داخل و خارج ازكشور
8-3  ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های دانشكده ها و واحد های دانشگاه
9-3  برگزاری نمايشگاههای كتاب ،اسناد و مدارك در سطح داخلی و بين المللی
  

تبصره 1: واحدهایی كه سفارشات آنها به عهده كتابخانه مركزی است، بخش فنی كتابخانه مركزی پس از دريافت كتب،فهرست نویسی،طبقه بندی و آماده سازی آنها با رعايت اولويت لازم انجام خواهد داد و سپس به كتابخانه های مربوط تحويل می دهد
 
تبصره 2: كتابخانه مركزی ترتیبی دهد كه كتابخانه های اقماردر زمينه فهرست نویسی مستقل گردند    

10-3 تهيه فهرست های مشترك
11-3  كارآموزی و باز آموزی كاركنان كتابخانه ها و تهيه دستور العمل های لازم از طريق كتابخانه و سازمانهایی كه در اين زمينه فعاليت دارند
12-3 جمع آوری، تجليد و صحافی كتب و نشريات ادواری ، اسناد خطی و عکسی كتابخانه های دانشگاه

 
تبصره : واحدهای دانشگاه می توانند راساً نيز  نسبت به صحافی كتب و نشريات علمی خود اقدام نمايند
 
 

13-3 بررسی و اظهار نظر در ميزان بودجه كتابخانه ها بر اساس پيشنهاد رسيده از دانشكده ها و ارائه آن به مقامات مافوق 


تبصره‌:‌ تخصيص اعتبار بودجه كتابخانه ها با حضور نماينده تام الاختيار كميته كتاب هر دانشكده صورت می گيرد
 
14-3 راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستيابی به كتب و نشريات علمی
15-3 قبول طرح امانت بين كتابخانه ها در داخل و خارج از كشور
16-3 ارائه خدمات مرجع
17-3 ساير وظايف معمول در كتابخانه های مركزی و مراكز اسناد دانشگاههای كشور

 
 ماده 4. اركان كتابخانه مركزی

1-4 شورای كتابخانه مركزی متشكل از : معاونت های پژوهشی ، آموزشی ، مالی و  اداری ، رئيس كتابخانه مركزی، روسای كتابخانه های دانشكده ها و واحد های دانشگاه
2-4 شورای هماهنگی كتابخانه های دانشگاه  مركب از: كارشناسان كتابخانه مركزی و كتابخانه های اقماری و رئيس كتابخانه مركزی

 
ماده 5. بخش های كتابخانه مركزی 

 1-5 بخش انتخاب، سفاش و خريد منابع داخلی و خارجی اعم از فارسی و لاتين ، كتب ، نشريات و مجلات علمی
2-5  بخش خدمات فنی (فهرست نویسی و رده بندی ، آماده سازی منابع)
3-5 بخش اسناد و مدارك
4-5  بخش امانت و جوابگویی
5-5  بخش نشريات ادواری (فارسی و لاتين)
6-5  بخش روابط عمومی و ارتباط بين كتابخانه ای
7-5  بخش اطلاع رسانی
8-5  بخش مرجع 

 

 ماده 6. وظايف اركان كتابخانه مركزی

1-6  وظايف شورای كتابخانه مركزی، تصويب سياستها ، اساسنامه ها، اهداف و شرح وظايف كتابخانه ها،  آئين نامه ها،  پيشنهاد تقسيم بودجه، مقرر نمودن نقش و  ميزان همكاری دانشكده ها به منظور توسعه هرچه بيشتر كتابخانه ها 


 تبصره: حداقل فاصله زمانی تشكيل شورای كتابخانه مركزی برای هر ترم تحصیلی يك بار می باشد
 

 2-6  وظايف شورای هماهنگی كتابخانه های دانشگاه  رسيدگی به كليه مسائل و امور مربوط به كتاب و كتابخانه های دانشگاه ،ارائه و تدوين آئين نامه های مربوط به پيشرفت و توسعه كتابخانه ها وپيشنهاد آنها به شورای كتابخانه مركزی می باشد


 تبصره: حداقل فاصله زمانی تشكيل شورای هماهنگی هر ماه يك بار می باشد
 
3-6 وظايف مربوط به بخشهای كتابخانه مركزی توسط شورای هماهنگی تدوين و با تصويب شورای كتابخانه مركزی  تعيين می گردد.  هدف از تدوين اين وظايف بايد در جهت مرزبندی تخصصي كه موجب افزايش كارآیی هر بخش می گردد ، باشد
 
ماده 7. وظايف رئيس كتابخانه مركزی

براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری. رئيس كتابخانه مركزی با حكم معاونت پژوهشی انتخاب وظايف زير را انجام خواهد داد:
1-7  آشنایی كامل با وظايف و اهداف كتاب
2-7  تماس و مطالعه دائم در امور مربوط به كتاب و كتابداری جهت پيشبرد هدفهای كتابخانه
3-7 بررسی و ارزشيابی برنامه های جاری و آتی پيشنهادی كتابخانه
4-7  تشخيص و تعيين بودجه سالانه مورد نياز كتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها
5-7  ارزشيابی کمی و کیفی كاركنان كتابخانه مركزی
6-7  صدور احكام مسئولان اجرایی بخشهای كتابخانه مركزی
7-7  تعيين شرح وظايف يك يك كارمندان كتابخانه مركزی و تقسيم كار بين آنان
8-7 دريافت گزارش مستمر كار از كارمندان كتابخانه مركزی
9-7  شركت در جلسات اتخاذ تصميم و برنامه ريزی
10-7 تعيين اولويت های مختلف بين كتابخانه ها
11-7 امضای مكاتبات در بخشهای اطلاعات گيری و اطلاعات رسانی در زمينه كتاب و كتابخانه با مسئولان، سازمانها و موسسات
12-7 مكاتبات با سازمانها و موسسات به منظور اطلاع يابی در حوزه كتاب و كتابخانه  و اطلاع رسانی به هنگام آن به دستگاه متبوع
13-7‌ سرپرستی طرحهای پژوهشی كتابخانه
14-7 مصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل مناسب كتابخانه ها
15-7 پيشنهاد در مورد تشويقات ، ترفيعات و .. كارمندان و هر نوع امور مربوط
16-7 بررسی نيازهای پرسنلی و تجهيزاتی كتابخانه ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی
17-7 انجام ساير فعاليت ها و وظايف متداول كتابخانه های مركز و مراكزاسناد دانشگاههای كشور

 
كتابخانه های واحد های آموزشی دانشگاه 

در هر يك از كتابخانه های واحد های مختلف دانشگاه ، اداره كتابخانه به عهده سرپرست كتابخانه خواهد بود. سرپرست كتابخانه پس از هماهنگی با كتابخانه مركزی با حكم رئيس واحد مربوط به اين سمت منصوب می گردد.
 

ماده 8 : وظايف سرپرست كتابخانه 

1-8  آشنایی در امور مربوط به كتابخانه و كتابداری
2-8  بررسی نياز های اوليه كتابخانه و ارائه آن به مقام مافوق
3-8  آشنایی كامل به وظايف و اهداف كتابخانه
4-8  تشخيص برنامه های ضروری ، برنامه ريزی ، تعيين خط مشی کلی و جزیی
5-8  پيش بینی و تعيين بودجه سالانه و ارائه آن به كميته كتاب
6-8  پيشنهاد تشكيل جلسات و دعوت اعضاء كميته كتاب (جهت شركت در جلسات)

7-8  تصميم در مورد ترفيعات ، تشويقات و تنبيهات و ارائه آن به رئيس واحد
8-8 تقسيم كار وارزشيابی كاركنان در انجام كليه امور مربوط به كتاب و كتابخانه
9-8  امضاء مكاتبات مربوط به كتابخانه و تهيه گزارشات لازم
10-8 انجام ساير وظايف مربوط به شغل

 
ماده 9: كميته كتاب

به منظور توسعه و گسترش کیفی كتابخانه واحدهای آموزشی كميته ای به نام "كميته كتاب" با وظايف زير تشكيل می گردد:
1-9 انتخاب كتاب، نشريات علمی ، ساير مواد غير چاپی و تجهيزات مورد نياز كتابخانه با توجه به فعاليت های آموزشی و پژوهشی دانشكده و تعيين اولويت ها در چهار چوب اهداف آموزشی، با توجه به نياز واقعی و در نظر گرفتن اصل صرفه جویی
2-9 بررسی منابع موجود كتابخانه، در خصوص حفظ يا عدم نگهداری آن (وجين مجموعه) و ارسال كتب و  نشريات وجين شده به كتابخانه مركزی جهت ضبط يا هر نوع  اقدام لازم ديگر