شماره تماس مستقیم یا داخلی ایمیل بخش
01135302861- 2860 , 2861(داخلی) lib-head@umz.ac.ir

رییس کتابخانه

01135302862- 2862 (داخلی) lib-assist@umz.ac.ir معاون کتابخانه
2866 (داخلی) lib-ref@umz.ac.ir بخش مرجع و نشریات
2867(داخلی)   بخش پایان نامه

01135302864 - 2864 (داخلی)

lib-info@umz.ac.ir

بخش اطلاع رسانی و سفارشات خارجی

2868 , 2869 (داخلی)  lib-tru@umz.ac.ir بخش امانت
2871 (داخلی)  lib-ind@umz.ac.ir بخش فهرست نویسی
 

آدرس: بابلسر- خ شهید بهشتی- کیلومتر 3 جاده نیرو هوایی- پردیس دانشگاه مازندران- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد-  صندوق پستی 519        

 

تلفن بخش اداري: 01135302861- 01135302862

 

دورنگار: 01135342885