نمای خارجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران
نمای خارجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران
طبقه همکف کتابخانه
حوزه ریاست کتابخانه
حوزه معاونت کتابخانه
طبقه اول کتابخانه
بخش امانت کتاب
بخش امانت کتاب
بخش پایان نامه ها و اسناد دولتی
بخش پایان نامه ها و اسناد دولتی
بخش مرجع و نشریات
بخش مرجع و نشریات
بخش نشریات
بخش صحافی
سالن مطالعهء دانشجویان
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر
بخش اطلاع رسانی و سایت کامپیوتر
بخش اطلاع رسانی و سایت کامپیوتر
بخش فهرست نویسی
بخش فهرست نویسی